Más fotos en Galería Fotomovimiento.

En un moment en què l’habitatge al districte i a la ciutat és una autèntica emergència, diferents col·lectius i entitats de Ciutat Vella reclamem que l’Ajuntament dediqui l’edifici de Via Laietana 8-10 a habitatge públic de lloguer i comerç protegit, i volem compartir aquesta reivindicació amb tot el teixit associatiu i veïnal del districte i de la ciutat.
Per a adhesions al manifest, vidalaietana@gmail.com.
#VidaLaietana: Per una promoció pública d’habitatges i comerços de lloguer a l’immoble municipal de via Laietana 8-10
Reunits a Barcelona el mes d’abril de 2017, els col·lectius i associacions veïnals sotasignats reclamem públicament a l’Ajuntament de Barcelona que destini l’edifici de titularitat municipal situat a la via Laietana 8-10 a augmentar el parc públic d’habitatge de lloguer del districte de Ciutat Vella. D’acord amb els plànols i la documentació que hem pogut estudiar, l’immoble, amb una superfície útil de més de 18.000 metres quadrats i concebut a principis del segle XX com a edifici residencial, té una morfologia regular i diàfana que li permet acollir amb comoditat més de 160 habitatges i un nombre considerable de petits comerços.
La voracitat de la indústria turística i del mercat immobiliari està provocant a Ciutat Vella una sagnia irreversible i sense precedents, que expulsa el veïnat i els comerciants dels seus barris com en cap altre districte de Barcelona. Les administracions públiques, i molt especialment l’Ajuntament de Barcelona, no poden romandre impassibles davant d’aquest barricidi. Estem convençuts que l’estratègia estructural per fer-li front passa per dotar Ciutat Vella -i cada un dels districtes- d’un parc públic d’habitatge de lloguer en règims diversos i de petit comerç de protecció oficial comparable als estàndards europeus (el què significaria passar del 1% actual a prop del 25% del parc total).
Conscients que l’adquisició de sòl als teixits urbans consolidats s’encarirà a mesura que avanci el procés gentrificador, instem el consistori a adoptar les mesures pertinents amb celeritat. Li exigim que mobilitzi els sòls disponibles que ja són de titularitat pública per a usos residencials i comercials que facin front a aquesta emergència. És el cas de l’immoble de la via Laietana 8-10, especialment rellevant atesa l’extrema necessitat d’habitatge assequible i l’escassedat de sòl disponible a Ciutat Vella.
Volem que torni la vida als nostres barris. Volem vida de barri a Laietana 10!
#VidaLaietana

Texto: VidaLaietana

Fotos: Manu